Publikácie

Bibliografické údaje publikácií Nadácie Liberálna spoločnosť (do roku 2002 Inštitútu liberálnych štúdií):

Výskumné štúdie a expertízy:

1/ Christenko, S.: Medzinárodné deklarácie a konvencie o práve na vzdelanie a slobode vo vzdelávaní a ich možné využitie v slovenskom školstve. ILŠ Bratislava, 1995.

2/ Košta, J., Greguš, P. a kol.: Politické strany na Slovensku a ich programy v rokoch 1990-1994. ILŠ Bratislava, 1996.

3/ Lachkovič, R.: Analýza  účinkov novelizácie zákonov na kapitálový trh Slovenska. ILŠ Bratislava, 1996.

4/ Ovečková, O.: Príčiny nefunkčnosti pôsobenia zákona o konkurze a vyrovnaní. ILŠ Bratislava, 1996.

5/ Krajčovič, M. a kol.: Návrh zmien zákonov upravujúcich aktivity kapitálového trhu.  ILŠ Bratislava, 1996.

6/ Patakyová, M.: Analýza daňových a odvodových povinností fyzických a právnických osôb v SR. ILŠ Bratislava, 1996.

7/ Smyčková, R.: Stav v oblasti poisťovníctva na Slovensku (právny rámec a komparácia so zahraničím). ILŠ Bratislava, 1996.

8/ Drgonec, J., Drgoncová, J.: Ochrana hospodárskej súťaže v právnom poriadku SR (analýza so zameraním na podnety de lege ferenda). ILŠ Bratislava, 1996.    
              
9/ Oravec, J.: Nevyhnutnosť reformy financovania sociálnej sféry na Slovensku (systém financovania dôchodkového zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a školstva). ILŠ Bratislava, 1996.
 
10/ Oravec, J.: Liberalizmus, konzervativizmus a sociálna demokracia vo svete a na Slovensku (politické ideológie a hospodárska politika). ILŠ Bratislava, 1997.

11/ Kresák, P.: Poznámky k ústavnému systému SR s osobitným zameraním na postavenie hlavy štátu. ILŠ Bratislava, 1997.

12/ Kárász, P., Renčko, J., Kárász, P. ml. : Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľskú sféru. ILŠ Bratislava, 1997.

13/ Bąk, M. a kol.: Needs for Deregulation of the Tax Systems in Central Europe: A Comparative Study. IPED Warsaw, I.M.E. Sofia, ILŠ Bratislava, 1998.

14/ Oravec, J.: Liberálna finančná politika. ILŠ Bratislava, 1998.

15/ Renčko, J. a kol.: Potreba deregulácie daňových systémov v krajinách strednej Európy. ILŠ Bratislava, 1998. 

16/ Marcinčin, A.: Liberalizácia cien prirodzených monopolov. ILŠ Bratislava, 1998.

17/ Christenko, S.: Systémový vývoj výchovy a vzdelávania na Slovensku na prahu 3. tisícročia a v období prechodu do informačnej spoločnosti. ILŠ Bratislava, 1999. 

Zborníky a závery diskusií z workshopov a seminárov:

1/ Renčko, J.: Problémy a možnosti kapitálového trhu v transformujúcej sa ekonomike Slovenska. ILŠ Bratislava, 1995.

2/ Christenko, S.: Štát a jednotlivec vo vzdelávaní. ILŠ Bratislava, 1995.
 
3/ Vaškovič, V.: Podnikateľské prostredie z pohľadu malého a stredného podnikania na Slovensku. ILŠ Bratislava, 1996.

4/ Dubayová, M.: Rómska kultúra a problém medzikultúrnej komunikácie ILŠ Bratislava, 1996.

5/ Angyal, B.: Územné členenie štátnej správy a samosprávy v SR - politický, ekonomický a sociálny problém. ILŠ Bratislava, 1996.  
   
6/ Oravec, J.: Regulovať či neregulovať ceny v slovenskom hospodárstve? ILŠ Bratislava, 1996.

7/ Christenko, S.: Modely financovania vzdelávania na Slovensku. ILŠ Bratislava, 1996.

8/ Košta, J.: Politické strany na Slovensku – koncepty a reálna politika. ILŠ Bratislava, 1996.

9/ Oravec, J.: Nevyhnutnosť reformy financovania verejnej sféry. ILŠ Bratislava, 1996.

10/ Petőcz, K.:  Problémy samosprávy v národnostne zmiešaných obciach a regiónoch. ILŠ Bratislava, 1996.

11/ Christenko, S.: Inštitucionálne zázemie transformácie výchovy a vzdelávania v SR. ILŠ Bratislava, 1997.

12/ Oravec, J.: Čo znamená liberalizmus, konzervativizmus a sociálna demokracia na Slovensku.  ILŠ Bratislava, 1997.

13/ Kresák, P.: Analýza ústavného systému SR z pohľadu deľby moci (s osobitným zameraním na postavenie hlavy štátu). ILŠ Bratislava 1997.

14/ Múdra, H.: Regulácia poisťovníctva. ILŠ Bratislava, 1997.
 
15/ Oravec, J.: Poistné fondy – cesta k deetatizácii. ILŠ Bratislava, 1997.

16/ Mrvová, Z.: Kultúra a politika / Kultúra a výchova. ADADE Banská Bystrica, ILŠ, FNSt Bratislava, 1999.
 
17/ Mrvová, Z.: Kultúra a politika / Kultúra a tretí sektor. ADADE Banská Bystrica, ILŠ, FNSt Bratislava, 1999.

18/ Mrvová, Z.: Kultúra a politika / Kultúra a samospráva. ADADE Banská Bystrica, ILŠ, FNSt Bratislava, 1999.
 
19/ Mičev, S.: Kultúra a politika / Kultúra a financie. ADADE Banská Bystrica, ILŠ, FNSt Bratislava, 2000.

20/ Žena a podnikanie v novom miléniu I. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2000.

21/ Žena a podnikanie v novom miléniu II. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2000.

22/ Rovnoprávne postavenie žien v spoločenskom procese I. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2001.

23/ Rovnoprávne postavenie žien v spoločenskom procese II. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2001.
 
24/ Rovnoprávne postavenie žien v spoločenskom procese III. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2001.

25/ Ženy to dokážu. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2001.
 
26/ Občan a verejná správa. Komprint, ILŠ, FNSt Bratislava, 2001.

27/ Beblavý, M.: Nezávislé regulačné inštitúcie a ich postavenie na Slovensku. ILŠ Bratislava, 2001.

28/ Ženy v politike. Spoločnosť liberálnych žien, ILŠ, FNSt Bratislava, 2002.

29/ Lachkovič, R.: Dôchodková reforma v Slovenskej republike. LS Bratislava, 2003.

Preklady zahraničných kníh:

1/ Swanepoel, M.: Základy tvorby bohatstva. ILŠ Bratislava, 1995. Preklad: Dr. Ján Oravec.

2/ Butler, E.: Hayek a jeho príspevok k politickému a ekonomickému mysleniu dneška. ILŠ Bratislava, 1996.  Preklad: Dr. Ján Oravec.

3/ Doering, D.: Liberalizmus - pokus o slobodu. ILŠ Bratislava, 1997. Preklad: Ing. Radomír Mlýnek.

4/ Doering, D.: Liberalizmus - pokus o slobodu. Druhé slovenské vydanie: LS Bratislava, 2002. Preklad: Ing. Radomír Mlýnek.

aktualizované 19. 05. 2011, 10:18:19