Nobelova cena za ekonomické vedy

Laureát Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 2015: Angus Deaton „Za analýzu spotreby, chudoby a bohatstva“

Spotreba tovarov a služieb je základnou súčasťou blahobytu ľudí. Laureát Angus Deaton prehĺbil naše chápanie rôznych aspektov spotreby. Jeho výskum sa týka otázok nesmierneho významu pre ľudský blahobyt, a to nielen v chudobných

Laureát Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 2014: Jean Tirole „Za analýzu trhovej sily a regulácie“

Jean Tirole je jedným z najvplyvnejších ekonómov našej doby. Urobil významné teoretické výskumné príspevky v mnohých oblastiach, ale predovšetkým objasnil, ako porozumieť a regulovať priemyselné odvetvia s niekoľkými mocnými firma

Nobelova cena za ekonómiu 2013

V tomto roku Nobelovu cenu za ekonómiu dostali Eugene Fama, Lars Peter Hansen z Chicago University a Robert Schiller z Yale University.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2011 Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims

Ako ovplyvňuje dočasné zvýšenie úrokovej miery alebo znižovanie daní HDP a infláciu? Čo sa deje, ak centrálna banka zmení inflačný cieľ v dlhodobom horizonte alebo vláda modifikuje cieľ vyrovnaného rozpočtu? V roku 2011 laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2010 Peter Diamond, Dale Mortensen, Christopher Pissarides

Prečo je mnoho ľudí nezamestnaných, keď v tom istom čase existuje veľký počet neobsadených pracovných miest? Ako môže hospodárska politika ovplyvňovať nezamestnanosť?

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2009 Elinor Ostrom, Oliver Williamson

Tradične sa ekonomická teória vnímala ako teória trhov, alebo presnejšie teória o trhových cenách.

Paul Krugman: Revolúcia rastúcich výnosov v medzinárodnom obchode

Prednáška pri príležitosti udelenia ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 8. decembra 2008. Preložil Marek Kálovec z originálneho prepisu prednášky Paula Krugmana dostupnej online na www.nobelprize.org.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2007 Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson (za vytvorenie základov pre teóriu dizajnu mechanizmov)

Spotrebitelia a predávajúci niekedy vyjednávajú tak tvrdo, že k samotnému výmennému procesu nedochádza. Žiaduce spoločné projekty sa niekedy neuskutočnia, pretože ich realizátori nie sú ochotní súhlasiť s podmienkami rozdelenia nákladov.

Laureát Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2006 Edmund S. Phelps (za analýzu medzičasových kompromisov v makroekonomickej politike)

Plná zamestnanosť, stabilná cenová hladina a rýchly rast sú ústrednými cieľmi hospodárskej politiky.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2005 Robert Aumann a Thomas Schelling (za prínos k porozumeniu konfliktov a spolupráce prostredníctvom analýzy teórie hier)

Teória hier sa využíva pri analýze strategických interakcií medzi rôznymi agentmi. Ich práca posunula spoločenské vedy ďaleko za hranice ekonómie.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2004 Finn E. Kydland a Edward C. Prescott (za príspevok k dynamike makroekonómie: časovú konzistentnosť hospodárskej politiky a hnacie sily hospodárskeho cyklu)

Finn Kydland a Edward Prescott významne prispeli k výskumu v oblasti známej ako makroekonómia.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2003 Robert F. Engle III a Clive W. J. Granger

Výskumníci používajú pri zisťovaní vzťahov, odhadovaní a testovaní hypotéz ekonomickej teórie dáta vo forme časových radov (t. z. chronologickú sekvenciu pozorovaní) jednotlivých makroekonomických premenných.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

Ekonomická teória dlhodobo vychádzala z predpokladu homo oeconomicus, jednotlivca, ktorý je schopný prijímať racionálne rozhodnutia a ktorého správanie je ovplyvňované záujmom o vlastný prospech.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz (za analýzu trhov s asymetriou informácií)

Teória trhov s asymetrickými informáciami bola po dobu viac ako dvoch desaťročí živnou pôdou pre ekonomický výskum.

Laureáti Nobelovej ceny za ekonomické vedy 2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

James J. Heckman a Daniel L. McFadden rozvinuli teóriu a matematické metódy, ktoré sa často využívajú v ekonómii, ale aj v iných spoločenských vedách pri štatistických analýzach správania jednotlivcov a domácností.