Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2009

28. 06. 2010, libspol

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2009 reprezentuje jeden workshop, dva semináre, udelenie ceny Talent roka 2008, Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2009, a tiež nový projekt zriadenia a prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, príspevkom právnických osôb, ako aj vďaka príjmom z 2% daní fyzických a právnických osôb.

 

Workshopy

V nadväznosti na aktuálne diskutovanú tému globálnej finančnej krízy Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave dňa 29. 4. 2009 usporiadala workshop k záverom knihy Finančný šok s podtitulom „360° pohľad na implóziu subprime hypoték a ako zabrániť budúcej finančnej kríze“. Jej autorom je Mark Zandi, hlavný ekonóm a spoluzakladateľ spoločnosti Moody´s Economy.com, Inc., v súčasnosti aj ekonomický poradca Kongresu USA. V tejto pozícii je jedným z najvýznamnejších zástancov fiškálnych stimulov, zníženia daní a ďalších opatrení na prekonanie hospodárskej krízy. Vo svojej knihe sa snaží identifikovať rizikové úverové praktiky, ktoré predchádzali reťazcu katastrof v ešte stále sa nekončiacej globálnej finančnej kríze. Vyplýva z nej, že podobne, ako aj letecká nehoda takmer nikdy nebýva výsledkom zlyhania jedného faktora, ale celého komplexu nesprávnych rozhodnutí, zlých reakcií a chýb, tak aj súčasná kríza bola vyvolaná komplexom zlyhaní, mnohokrát v oblastiach, kde sa nesprávny postup ani nepredpokladal.
Odbornej diskusie sa zúčastnili slovenskí ekonomickí a finanční experti. Po úvodnej prezentácii Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc., v diskusii moderovanej Ing. Viliamom Vaškovičom, CSc. bolo konštatované, že kniha je precíznym zhodnotením príčin vzniku súčasnej hospodárskej krízy. Prítomní hovorili o problémoch ekonomiky USA, o článkoch tzv. “šedého” bankového sektora, ako aj o sekuritizácii, prinášajúcej popri pozitívnych efektoch, dynamizujúcich trh, aj negatívne v strate kontroly nad rizikom.
V súlade so závermi autora účastníci konštatovali, že pravdepodobne najvýznamnejším prvkom, vedúcim k obrovskému rozsahu krízy, bolo široko rozšírené podhodnotenie rizika vo viacerých oblastiach investovania, k čomu prispel aj výrazný celosvetový nadbytok likvidity. Zaujímavé boli v diskusii uvedené implikácie poznatkov z vývoja v USA pre slovenskú finančnú a monetárnu politiku v podmienkach, kedy je táto určovaná súčasnou vládnucou garnitúrou, ale je zároveň silne ovplyvňovaná štruktúrami EU a tiež skutočnosťou, že prakticky rozhodujúci podiel bankového sektora je v rukách zahraničných bánk, ktoré absorbovali prejavy krízových javov v USA bezprostredne. Z tohto dôvodu bude preto zaujímavé sledovať prípadný prenos týchto javov do pozíícií slovenských bánk.

Semináre

Nadácia Liberálna spoločnosť dňa 7. 4. 2009 zorganizovala seminár pre študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom „Finančná a hospodárska kríza (genéza, súčasný stav, riešenia)“, s cieľomumožniť im lepšie pochopiť pozadie súčasnej ekonomickej krízy.
Úvodnú prednášku predniesol Ing. Anton Marcinčin, PhD., ekonóm Svetovej banky v rokoch 2000-2008, ktorý otvoril tému detailným fiškálnym prehľadom, pričom upozornil, že vyššie výdavky a nižšie príjmy zákonite vyústia do vyšších deficitov, drahších dlhov a vyšších daní v budúcnosti. Ing. Viliam Vaškovič, CSc., štátny tajomník Ministerstva financií SR v rokoch 1998-2002, nadviazal zaujímavými informáciami z debát v americkej tlači, osvetľujúcimi podstatu celej krízy. Obe prezentácie vyprovokovali mnoho otázok zo strany mladých poslucháčov a vyvolali tak prínosnú viachodinovú diskusiu.
Druhý seminár, tentokrát pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, usporiadala Nadácia Liberálna spoločnosť dňa 28. 10. 2009 na tému využitia skúseností a ponaučení amerického prístupu k riešeniu vybraných ekonomických problémov na podmienky Slovenska, formou diskusie ku knihe Spin-free Economics (autor Nariman Behravesh).
Knihu študentom predstavil ekonóm Ing. Michal Krajčovič, CSc. Následná diskusia zahŕňala okrem iného otázky:

  • akým spôsobom vyriešiť všeobecne prítomný fenomén politickej opatrnosti pri riešení ekonomických problémov s všeobecne uznávanými návrhmi zo strany ekonómov,
  • zdravotná starostlivosť v SR pri zvyšujúcich sa výdavkoch preukázateľne poskytuje nižšiu kvalitu služieb, pritom za relatívne menších priemerných mzdových nákladov v porovnaní s inými sektormi,
  • zhoršujúca sa preregulovanosť podnikateľského prostredia v SR a vytesňovanie súkromných investícií štátnymi výdavkami a úverovou opatrnosťou bánk bude podkopávať možnosť rýchlejšieho ekonomického rastu,
  • na Slovensku bude nevyhnutné z hľadiska trhu práce a dôchodkového zabezpečenia spružniť trh práce, klásť dôraz na pracovné stimuly na úkor komplexných nákladov, súvisiacich s nezamestnanosťou,
  • Maastrichtské kritériá by mali pri súčasných opatreniach vlád a centrálnych bánk reflektovať hospodársky cyklus, t. j. dávať väčší priestor vládam pri recesii a naopak pri konjunktúrach vytvárať tlak na výrazné znižovanie deficitov a verejných dlhov.

Záverom zaznela obava zo straty dôvery v silu trhov a z rastu dôvery vo vládne opatrenia. Je nutné nielen obnoviť vieru v trh, ale dokonca adekvátne uplatňovať trhové princípy i v tradičných oblastiach štátnych služieb a tovarov.

Liberal Chatroom

V roku 2009 Nadácia Liberálna spoločnosť zahájila nový projekt zriadenia a prevádzkovania vlastnej webovej stránky za účelom prezentácie svojich aktivít aj na internete.
V rámci tejto prvej fázy projektu bola technicky, graficky a obsahovo pripravená a v polovici roka 2009 aj pre verejnosť sprístupnená základná verzia webovej stránky www.libspol.eu, ktorá bude postupne priebežne ďalej zdokonaľovaná a aktualizovaná.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

V roku 2009 Nadácia Liberálna spoločnosť po šiesty raz udelila výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jej držiteľom a Talentom roka 2008 sa stal Marek Geišberg, člen súboru Slovenského komorného divadla v Martine, na pôde ktorého mu bola cena slávnostne odovzdaná dňa 29. 6. 2009.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

V decembri 2009 Nadácia Liberálna spoločnosť po druhýkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt, tentokrát v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka. Zámerom projektu je oceniť autorov, ktorí svojou publikačnou činnosťou významne prispeli k popularizácii, rozvoju a uplatňovaniu liberálneho myslenia v rôznych oblastiach spoločenského života, a tým aj k podpore liberálnych hodnôt v záujme demokracie, tolerancie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.
Držiteľom Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2009 sa stal novinár Radoslav Baťo, expert na ekonomiku a financie.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.