Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2008

27. 05. 2009, libspol

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2008 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy a udelenie ceny Talent roka 2007 a Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2008. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, príspevkom právnických a fyzických osôb, ako aj vďaka príjmom z 2% daní fyzických a právnických osôb.

Projekt 02 – Workshopy

Vzhľadom na prijatie eura v Slovenskej republike k 1. 1. 2009 bola táto téma v priebehu roka 2008 najdiskutovanejšou v rámci ekonomických debát, aj preto Nadácia Liberálna spoločnosť zorganizovala dňa 27. 5. 2008 v Bratislave workshop „Prijatie eura a hospodárska politika v Slovenskej republike“. Odbornej diskusie sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva financií SR František Palko, zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, kancelárie Svetovej banky v Bratislave, ekonomickí a finanční experti. Hlavným zámerom workshopu bolo otvoriť a prediskutovať otázky, ktorých neriešenie by mohlo oslabiť konvergenčný potenciál SR a následne vyvolať spomalenie životnej úrovne.

Druhý workshop sa konal 29. 10. 2008 pod názvom „Vízie a stratégie (ich potreba a vypovedacia schopnosť)“ za účasti zástupcu kancelárie Svetovej banky v Bratislave, ako aj nezávislých ekonomických expertov. V diskusii zaujali stanovisko k aktuálnej štúdii Slovenskej akadémie vied „Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti“, nazývanej aj ako „vládna vízia“, nakoľko bola vypracovaná a publikovaná na objednávku štátnej administratívy.

Závery možno zhrnúť nasledovne:

  • „vládna vízia” je príliš všeobecná, zahŕňa síce všetky oblasti, avšak bez konkrétnych priorít, ktoré by sa mohli stať východiskom budúcich stratégií
  • k štúdii nebola otvorená žiadna verejná diskusia
  • „Vízii” chýbajú geopolitické spojitosti, napr. vo vzťahu k Európskej únii
  • vo „Vízii“ nenachádza dôležité miesto otázka zlepšenia fungovania vyšetrovacích orgánov, prokuratúry a súdov, ktorá je z hľadiska vymožiteľnosti práva i kvality občianskeho a podnikateľského prostredia rozhodujúca
  • musí sa zmeniť kvalita štátnych a samosprávnych inštitúcií

Projekt 05 – Semináre

Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala dňa 17. 3. 2008 v Bratislave seminár pre študentov Ekonomickej univerzity pod názvom „Zásady ekonómie z pohľadu rakúskej školy“. Hlavnú prednášku predniesol Ing. Josef Šíma, PhD., vedúci Katedry inštitucionálnej ekonómie FNH VŠE v Prahe a riaditeľ pre publikačnú činnosť Liberálního institutu v Prahe. Cieľom diskusného seminára bolo predstaviť slovenským študentom významnú úlohu rakúskej ekonomickej školy, ktorej ekonomický odkaz je vysoko aktuálny aj pre súčasné stredoeurópske krajiny. Na prednášku Ing. Šímu nadviazala prezentácia Ing. Miloša Moravčíka z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorá vychádzala zo známej publikácie Murraya Rothbarda „Peniaze v rukách štátu. Ako vláda zničila naše peniaze“. Návšteva Josefa Šímu sa stretla aj so záujmom médií, čoho výsledkom bolo jeho účinkovanie v relácii televízie TA3.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

V polovici roka 2008 Nadácia Liberálna spoločnosť po piaty raz udelila výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jej držiteľom a Talentom roka 2007 sa stal Tomáš Maštalír, člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

V decembri 2008 Nadácia Liberálna spoločnosť po prvýkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt. Zámerom projektu je oceniť autorov, ktorí svojou publikačnou činnosťou významne prispeli k popularizácii, rozvoju a uplatňovaniu liberálneho myslenia v rôznych oblastiach spoločenského života, a tým aj k podpore liberálnych hodnôt v záujme demokracie, tolerancie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Prvým držiteľom Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2008 sa stal publicista, redaktor a dramaturg Róbert Kotian.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.