Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2005

27. 05. 2009, libspol

V priebehu roka 2005 členovia správnej rady nadácie prijali rozhodnutie o ukončení činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť, zdôvodnené aktuálnou situáciou, keď vzrastajúce nároky na administratívnu prácu (podvojné účtovníctvo, povinnosť každoročného auditu ročnej účtovnej závierky a ďalšie súvisiace povinnosti voči Ministerstvu vnútra SR) dostávajú prevádzku nadácie do výrazného nepomeru k efektivite vlastnej činnosti nadácie.

Ani za desať rokov existencie sa Liberálnej spoločnosti nepodarilo získať schopnosť samofinancovania a z grantových zdrojov nie je možné neustále sa zvyšujúce administratívne náklady pokrývať. Predseda správnej rady navrhol činnosť nadácie ukončiť k najbližšiemu možnému termínu, v závislosti od podmienok zrušenia termínovaného vkladu so základným imaním nadácie v bankovej inštitúcii. Na ďalšom zasadnutí však členovia správnej rady svoje predchádzajúce rozhodnutie prehodnotili, a to na základe nových zistených skutočností (napr. povinnosť vrátiť príjmy z 2% daní fyzických a právnických osôb, získané v priebehu roka 2005, v prípade zrušenia Nadácie Liberálna spoločnosť v danom roku). Napokon rozhodli zastaviť kroky smerom k ukončeniu činnosti nadácie a pokračovať v aktivitách doplnením nových členov správnej rady v priebehu roka 2006, ktorí by prevzali zodpovednosť za obsahovú aj finančnú stránku činnosti nadácie v budúcnosti.

V súvislosti s týmto vývojom aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2005 reprezentuje jediné podujatie v rámci projektu Semináre.

Projekt 05 – Semináre

Nadácia Liberálna spoločnosť podporila projekt Divadelného ústavu a Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko na usporiadanie konferencie pod názvom „Európska integrácia, kultúra a národná identita“ (11. 3., 70 účastníkov). Konferenciu otvorila Zora Jaurová, riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko - národnej agentúry grantového programu Európskej únie Kultúra 2000, ktorá v súčasnosti pôsobí ako samostatná kancelária v rámci Divadelného ústavu v Bratislave. Igor Otčenáš, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR, sa venoval európskemu legislatívnemu a administratívnemu procesu v oblasti kultúry a najnovšiemu vývoju v riadení kultúry na Slovensku. Politológ Samuel Abrahám hovoril o európskych súvislostiach slovenskej kultúrnej situácie, o definícii tzv. “vysokého umenia“ a o zložitom postavení kultúrnej sféry kdekoľvek v Európe. Vysokoškolský pedagóg a úspešný manažér filmovej distribučnej spoločnosti Ivan Hronec otvoril otázky vzťahu kultúry a komerčnej sféry, pričom tvrdil, že kultúra musí reflektovať dominantné tendencie. Vystúpenie pedagóga a religionistu Dušana Jauru bolo zamerané na filozofické a religionistické vymedzenie pojmu kultúra a jej vplyv na vnútorné šťastie človeka. Príspevok hudobníka Antona Popoviča, ktorý pre jeho náhlu zdravotnú indispozíciu prečítal dramaturg Adrián Rajter, polemizoval so súčasnou štátnou kultúrnou politikou na Slovensku a ignoranciou slovenských politických špičiek voči problémom kultúry. Následná veľmi živá diskusia sa dotkla problémov implementácie kultúrnej politiky do praxe, argumentácie za kultúru ako dôležitý ekonomický a spoločenský faktor, aktuálnych otázok kultúry v Európskej únii a rôznorodých postojov slovenskej verejnosti voči otázkam kultúry a jej financovania. Popoludňajší blok otvorila Darina Kárová, riaditeľka festivalu Divadelná Nitra, svojou osobnou spoveďou vo vzťahu k politike a k divadlu, pričom mapovala ich vývoj za posledných 15 rokov. Viera Dubačová, riaditeľka Divadla z Pasáže v Banskej Bystrici, ktoré sa venuje umeleckej práci s mentálne postihnutými umelcami, demonštrovala na príbehu ich vlastného divadla slepé uličky nezreformovaného kultúrneho sektora na Slovensku. Literárny vedec Peter Zajac predniesol svoje Memorandum slovenskej kultúry, ktoré deklaruje najmä potrebu riešiť krízu kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých, osvetových a pedagogických inštitúcií a pristúpiť k obnoveniu kultúrnej pamäte a k podpore individuálnej tvorivosti. Riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Silvia Hroncová prostredníctvom štatistických prehľadov predstavila štruktúru divadelníctva na Slovensku a vyjadrila sa aj k činnosti pracovnej skupiny Ministerstva kultúry SR na doriešenie novostavby SND, ktorej je členkou. Cieľom konferencie bolo reagovať na nedávno iniciovanú spoločenskú diskusiu o stave kultúry na Slovensku, zamyslieť sa nad úlohou a postavením kultúry v spoločnosti a nad kultúrnymi súvislosťami, ktoré prináša európska integrácia. V súvislosti so stále prebiehajúcou problematikou novostavby SND sa účastníci zamýšľali aj konkrétne nad postavením divadla v slovenskej spoločnosti a jeho vzťahu k politickému vývoju krajiny. Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka Udelenie výročnej ceny Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka 2005 bolo presunuté do prvej polovice roku 2006.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.