Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2004

19. 05. 2009, libspol

V roku 2004 sa činnosť Nadácie Liberálna spoločnosť sústredila najmä na aktivity v rámci projektov Semináre, Workshopy a Prednášky osobností svetového liberalizmu. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung.

Schválený plán činnosti nadácie v tomto roku stanovil nasledujúce tematické okruhy:

  • ekonomické vzdelávanie Rómov
  • podpora predreferendovej kampane na zvýšenie účasti občanov v referende o vstupe SR do Európskej únie
  • mladí liberáli a Európa
  • ekonomické reformy v SR (dôchodková reforma)

Projekt 02 – Workshopy

Nadácia Liberálna spoločnosť zorganizovala 17. 6. 2003 v Bratislave workshop „Dôchodková reforma v Slovenskej republike“ k otázkam systému dôchodkového zabezpečenia v SR, ktorého reforma, inšpirovaná v značnej miere úspešným čílskym modelom, spela do záverečnej fázy prípravy legislatívy. Hlavným zámerom workshopu bolo prediskutovať aj európske modely a skúsenosti, a to aj z reforiem, ktoré zatiaľ nemali príležitosť byť realizované, ako napríklad v Nemecku, ktoré však podporujú liberálne argumenty. Slovenskí odborníci, zainteresovaní do procesu dôchodkovej reformy, predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj nezávislí ekonomickí a finanční experti mali možnosť diskutovať tieto otázky s riaditeľom Liberálního institutu v Prahe Ing. J. Schwarzom a expertkou nemeckej FDP pre oblasť sociálnej politiky Dr. Giselou Babel. Moderátor workshopu Ing. R. Lachkovič v záveroch z diskusie vyzdvihol nevyhnutnosť komplexného prebudovania systému dôchodkového zabezpečenia v SR, rovnako však upozornil na jeho riziká v súvislosti s ťažko definovateľným makroekonomickým vývojom v najbližšom období a s dlhým časovým horizontom realizácie dôchodkovej reformy.

Projekt 05 – Semináre

V rámci pokračujúcej spolupráce s občianskym združením Klub podnikateľov Rómov v SR sa vo Zvolene uskutočnil seminár pod titulom „Rómovia po voľbách 2002 v SR“ (1. 3., 65 účastníkov). Účastníci seminára zhodne konštatovali, že napriek čiastkovým úspechom rómskych kandidátov v posledných komunálnych voľbách je podiel Rómov na správe vecí verejných v rámci Slovenska stále minimálny. Zodpovednosť za tento stav je na oboch stranách: väčšinová spoločnosť je opatrná v prizývaní Rómov k účasti na politickom a občianskom živote, a Rómovia na Slovensku stále nemajú relevantnú politickú reprezentáciu, schopnú byť partnerom a podieľať sa na pozitívnych riešeniach. Druhá časť seminára bola venovaná novej legislatíve v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti. Diskusia poukázala na potrebu nových vzťahov v rámci rómskej komunity a neustáleho zvyšovania vzdelanosti mládeže.

Ako súčasť predreferendovej kampane na zvýšenie účasti občanov v referende o vstupe SR do Európskej únie Nadácia Liberálna spoločnosť podporila pracovný seminár občianskeho združenia Liberálna mládež Slovenska pod názvom „Kampaň pred vstupom SR do Európskej únie“ (29. 3., 43 účastníkov). Popri technickej a strategickej príprave kampane mladých liberálov bolo cieľom seminára tiež diskusiou o hlavných otázkach európskej integrácie zabezpečiť kompetentné argumenty na možné otázky občanov. Výhody a nevýhody vstupu SR do Európskej únie s účastníkmi seminára analyzovali významní hostia – podpredseda Národnej rady SR Pavol Rusko a člen predsedníctva LYMEC, mladých európskych liberálov, pán Wouter G. Brunia.

V poradí už štvrtá konferencia mladých liberálov sa pod názvom „Postavenie a úloha štátu v modernej spoločnosti“ uskutočnila v Bratislave v dňoch 6. - 7. 6. za účasti rekordných 103 mladých ľudí zo Slovenska. Po úvodnom vystúpení reprezentanta Friedrich-Naumann-Stiftung pre SR, ČR a Slovinsko Dr. B. Severu predniesol svoju víziu budúcnosti Slovenska ako člena EÚ a NATO premiér SR M. Dzurinda. V nasledujúcom programe, ktorý pozostával z prednášok a diskusií o ekonomických reformách, úlohách moderného štátu a budúcnosti pravicovej politiky na Slovensku, si prítomní vypočuli ministra financií I. Mikloša, podpredsedu ANO poslanca I. Béreša, ministra vnútra V. Palka, J. Hajka z Podnikateľskej aliancie Slovenska, politologičku D. Malovú, J. Majchráka z Liberálnej mládeže Slovenska, P. Učňa z Medzinárodného republikánskeho inštitútu a iných.

Projekt 06 – Prednášky osobností svetového liberalizmu

V rámci podpory referenda o vstupe SR do Európskej únie Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala v Bratislave prednášku predsedu poslaneckej frakcie FDP v nemeckom Bundestagu Dr. Wolfganga Gerhardta „Rozšírenie Európskej únie a reforma inštitúcií“ (23. 4., 44 účastníkov). Vo svojom vystúpení Dr. Gerhardt upozornil na nevyhnutnosť rekonštrukcie európskych inštitúcií, aj v súvislosti s procesom rozšírenia Európskej únie. Ako zdôraznil, Európska únia musí smerovať k inštitucionálnej zmene – k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike.

Projekt 07 – Knižnica

Do knižnice nadácie pribudlo 20 nových titulov, získaných darom, prípadne výsledkov publikačnej činnosti nadácie. Celý fond ku koncu roka 2003 predstavoval 738 diel, vrátane odborných periodík, tlačovín aj nepublikovaných odborných textov.

Projekt 08 – Vydavateľská a publikačná činnosť

Zhrnutie záverov z diskusie z workshopu Dôchodková reforma v Slovenskej republike bolo publikované v tradičnej podobe bulletinu.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

Na prelome rokov 2003/2004 Nadácia Liberálna spoločnosť po prvý raz udelila výročnú cenu určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti Talent roka. K myšlienke založiť tradíciu finančnej podpory mladých hereckých talentov doviedla členov Správnej rady Nadácie Liberálna spoločnosť aktuálna situácia na Slovensku, konkrétne dlhodobé podfinancovanie hereckej profesie, okrem iného aj v dôsledku absencie televíznej a filmovej tvorby v našich súčasných podmienkach. Jedným z kritérií (popri umeleckých) pre udelenie Ceny Talent roka je vek do 30 rokov. Rozhodnutie prijíma trojčlenná externá komisia nadácie, zostavená z umeleckých osobností, ktoré na základe dôkladného poznania divadelného prostredia a vlastnej odbornej kvalifikácie raz ročne navrhnú správnej rade kandidáta na držiteľa ceny. Zámerom celého projektu je nielen morálne ocenenie skutočného mladého talentu, ale najmä motivácia a pomoc mladým hercom v ich mnohokrát až nedôstojných životných podmienkach. V neposlednom rade Liberálna spoločnosť tým prejavuje aj ambíciu prispieť k podpore národnej kultúry ako súčasti spoločného európskeho kultúrneho bohatstva.

Držiteľkou Ceny Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka 2003 sa stala členka činohry Slovenského národného divadla Zuzana Fialová.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.