Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2012

11. 07. 2013, Viera Gajová

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2012 reprezentujú dva workshopy,  publikovanie elektronickej štúdie a pokračovanie projektu prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit a vďaka príjmom z podielu zaplatených daní fyzických a právnických osôb.

Výskumné štúdie

V roku 2012 Nadácia Liberálna spoločnosť editorsky sprostredkovala realizáciu projektu vypracovania elektronickej štúdie „Challenges of international migration and integration of immigrants in Europe and in Slovakia” vo vydavateľskej gescii Európskeho liberálneho fóra so sídlom v Bruseli.

Autorsky sa na štúdii podieľali vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie vied JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. (kap. 1 Migration trends in Slovakia, kap. 2 Long-term economic challenges and benefits posed by immigration and non-immigration) a doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. (kap. 3 Migration policies in Slovakia and Western Europe, kap. 4 Immigration issues and immigration policies in Slovakia – survey of opinions by Slovak intellectual and political elities). Posledná kapitola interpretuje zaujímavé výsledky dotazníkového prieskumu názorov na danú tému medzi vybranými poslancami parlamentu, reprezentantami politických strán, zástupcami relevantných štátnych i mimovládnych inštitúcií, ako aj nezávislými odborníkmi v SR.

Štúdia v anglickom jazyku bola širokej verejnosti sprístupnená na internete (www.libspol.eu, www.liberalforum.eu).

Workshopy

Dňa 26. júna 2012 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop „Ekonomické problémy Európskej únie v kontexte exekutívneho federalizmu“. Ekonomickí odborníci a analytici z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry diskutovali na aktuálne témy: súčasný stav a perspektívy politickej integrácie Európy, ekonomické aspekty integrácie Európy, konkurencieschopnosť a harmonizácia ekonomických politík.

Účastníci sa zhodli v tom, že Európa integráciu potrebuje. Rozdielne boli názory na otázky, akú podobu a tempo má táto integrácia mať.

Ochota akceptovať rozsiahle medziregionálne transfery v EÚ je daná stupňom pociťovanej európskej identity. USA alebo Slovensko sú ochotné podporovať svoje zaostávajúce regióny, pretože ich vnímajú ako súčasť národného štátu. Povedomie európskej identity v členských štátoch EÚ nie je na takomto stupni, aby rozsiahle transfery boli považované za normálne.

Ukazuje sa, že Európa začína zaostávať v konkurenčnej schopnosti nielen za USA, ale aj za Čínou a Indiou. Všetci diskutujúci súhlasili s názorom, že konkurencieschopnosť sa dá zvýšiť len štrukturálnymi reformami - sú potrebné reformy na trhu práce a podnikania. Názorové rozdiely sa prejavili pri otázke, či by v rámci EÚ malo dôjsť k vyššej harmonizácii ekonomických politík, najmä v oblasti daní: podľa niektorých nastavenie daňového systému je vecou národných štátov a prispieva k ich vyššej či nižšej konkurenčnej schopnosti, iní zas poukázali na fakt, že harmonizácia daní nie je totožná so zavedením rovnakých daňových pásiem a systémov. Aj v USA napríklad popri sebe existujú daňové systémy členských štátov a federálny daňový systém. Existencia paralelných systémov umožňuje jednotlivým štátom americkej únie budovať vlastné modely konkurenčnej schopnosti. V EÚ by sme mohli diskutovať nielen o minimálnej či spoločnej výške daní z príjmov, ale aj o harmonizácii daňových základov, DPH, environmentálnych daní a pod. Nájsť zhodu v tejto otázke je však veľmi ťažké. Moc nad daňovým systémom je podstatným komponentom politickej moci v národnom štáte. Vládnuce elity sa tejto moci vzdávajú len veľmi nerady.

Dňa 12. novembra 2012 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop na tému „Verejné financie, ako ďalej“ za účasti ekonomických expertov z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry.

Základnou témou diskusie bola otázka, či môže konsolidačná snaha byť úspešná aj bez predstavy o budúcej štruktúre sociálneho systému a služieb verejnosti, ako aj o zásadnej zmene vo fungovaní štátu. Nepovedie fiškálna konsolidácia bez realizácie zásadných reforiem k recesii, a následne k sociálnym a politickým konfliktom?

Diskutujúci prezentovali dva druhy názorov. Prvý presadzoval potrebu minimalizácie funkcií štátu, čo do rozsahu i štruktúry služieb. Druhý názorový smer bol na diskusii zastúpený početnejšie - nie je v súčasnosti reálne očakávať, že by štát mal zabezpečovať len minimálny rozsah služieb. Štát by okrem obrany, bezpečnosti a regulácie mal pôsobiť aj v oblasti hospodárstva, najmä pri zlyhaní trhu a v proticyklickej politike. Štát má dôležitú úlohu aj v školstve, zdravotníctve, kultúre a vo vede, aj keď rozsah a ciele intervencie štátu v týchto aktivitách by mala byť predmetom diskusie.

Účastníci vyslovili názor, že na Slovensku v súčasnosti nemáme jasnú koncepciu funkcií štátu. Je potrebné definovať rozsah služieb poskytovaných obyvateľstvu v súčasnosti a budúcnosti, nároky na verejné financie vyplývajúce z týchto očakávaní, kritériá merania efektívnosti z hľadiska vstupov a výstupov verejných financií a parametre ekonomického rastu a produktivity práce nutné na dlhodobú udržateľnosť systému verejných financií. Akademický sektor pred časom prezentoval široko koncipovanú, no ťažko použiteľnú „Víziu a stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti“. Tretí sektor sa sústreďuje skôr na parciálne otázky a technické riešenia v jednotlivých sektoroch verejných služieb.

Tretí sektor a akademické kruhy by si mali udržiavať odstup a hodnotiť politiku, prípadne dávať odporúčania na základe dlhodobejšieho pohľadu, profesionálnej analýzy a poznania medzinárodných skúseností.

Je potrebné vypracovať alternatívne koncepčné riešenia dizajnu systému verejných služieb. Tieto alternatívy môžu vychádzať z rôznych názorových prúdov a prezentovať rôzne teoretické i praktické prístupy k zabezpečeniu udržateľnosti verejných financií. Výber konkrétnych riešení bude vždy kompromisom rešpektujúcim politickú priechodnosť, požiadavky voličov a udržateľnosť finančných tokov vo vzťahu k ekonomickému vývoju.

Liberal Chatroom

V roku 2012 Nadácia Liberálna spoločnosť pokračovala v projekte prevádzkovania vlastnej webovej stránky www.libspol.eu za účelom prezentácie svojich aktivít na internete. Niekoľkí prispievatelia pravidelne zverejňujú na webovej stránke nadácie úvahy a názory k aktuálnym politickým a ekonomickým otázkam, recenzie a preklady článkov zahraničnej tlače.

Pribudli ďalšie príspevky v rámci projektu „Nobelova cena za ekonomické vedy“. V kategórii On-line publikácie bola širokej verejnosti sprístupnená elektronická štúdia „Challenges of international migration and integration of immigrants in Europe and in Slovakia”, vydaná s podporou Európskeho liberálneho fóra.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v roku 2012 nebola cena Talent roka udelená.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v roku 2012 nebola Cena za šírenie liberálnych hodnôt udelená.

 

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.