Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2011

15. 06. 2012, Viera Gajová

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2011 reprezentuje jeden workshop, tri semináre, udelenie Ceny za šírenie liberálnych hodnôt a pokračovanie projektu prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, European Liberal Forum, ako aj vďaka príspevkom od fyzických osôb a príjmom z podielu zaplatených daní fyzických a právnických osôb.

Workshopy

Dňa 27. apríla 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop na tému „Slovensko, inovácie a konkurencieschopnosť“ za účasti liberálnych ekonomických expertov z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry. Podnetom k diskusii bola najmä prezentácia Ing. Vladimíra Baláža, PhD., DrSc., z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, svojím príspevkom prispel tiež Ing. Milan Hulín, výkonný riaditeľ Slovenského centra produktivity.

Semináre

V spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy sa dňa 2. júla 2011 konal seminár „Letná víkendová škola žurnalistiky“ pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku alebo sú tvorcami školských časopisov. Účastníci mali možnosť získať základné poznatky o fungovaní tlačených médií (noviny a časopisy) a o zásadách investigatívnej žurnalistiky, ako aj zručnosti z tvorby základných novinárskych žánrov (správa, rozhovor, analýza).
Prednášajúci (okrem Paneurópskej vysokej školy aj z Ekonomickej univerzity) sa sústredili na mediálne prezentované témy trhovej nerovnováhy a regulácie cenotvorby. Na vybraných ekonomických článkoch poukázali na segmenty slovenského hospodárstva, do ktorých zasahuje štát, a na konkrétnych príkladoch z oblasti energetiky, dopravy a trhu práce vysvetlili teoretické základy regulácie a následnej trhovej nerovnováhy.
Účastníkom boli sprostredkované informácie o tom, ako písať ekonomické články (zásady, ktoré treba dodržiavať; chyby, ktorým sa treba vyvarovať). Študenti mali možnosť na názorných ukážkach ekonomických textov vidieť ich previazanosť s ekonomickou teóriou. Pomocou interaktívnych cvičení sa bližšie oboznámili s teóriou trhovej rovnováhy a s teóriou tvorby cien.

Nadácia Liberálna spoločnosť a Európske liberálne fórum (s finančnou podporou Európskeho parlamentu) v spolupráci s Bratislavskou medzinárodnou školou liberálnych štúdií zorganizovali v dňoch 15.-16. októbra 2011 seminár „Politická kultúra ako výzva pre mladých ľudí v Európe“. Mladí ľudia, najmä študenti z vysokých aj stredných škôl, mali možnosť diskutovať s odborníkmi, politikmi a novinármi na tému politickej kultúry v rôznych súvislostiach. Program pre mladých ľudí vyvrcholil tréningovým workshopom s Karin Rogalskou, novinárkou a autorkou výskumu o perspektívach politickej kultúry v Európe, ktorý realizovala v štyroch európskych krajinách.
V každej iniciatíve v prospech pozitívnych spoločenských zmien sú práve mladí ľudia tou najperspektívnejšou časťou populácie. Preto aj seminár bol zameraný najmä na dve veci: primäť mladých ľudí uvažovať o termíne „občianska kultúra“, a následne ich motivovať, aby sa snažili  pozitívne ovplyvňovať občiansku kultúru v ich vlastnom prostredí.
Z úvodných prednášok sa účastníci dozvedeli o význame pojmu „občianska kultúra“ aj jeho rôznych variáciách v rámci Európy, ako aj o možných uplatneniach v oblasti priamej demokracie. Ďalšie prezentácie z oblasti justície, verejnej správy a médií prítomným poskytli informácie o aktuálnom stave občianskej kultúry na Slovensku.
Takto pripravení študenti mohli absolvovať tréningový program druhého dňa seminára, kde v rámci workshopu boli požiadaní vypracovať vlastné prezentácie na tri otázky: ako hodnotia politickú kultúru na Slovensku, ako by sa politika mohla stať atraktívnejšou a čo môžu urobiť pre politickú kultúru vo svojej samospráve, obci, meste. Mladí ľudia výborne zvládli požiadavku tímovej práce i časový limit na splnenie úlohy a svoj tvorivý prístup preukázali v záverečných prezentáciách.

Na seminári „Úloha médií pri podpore liberálnych hodnôt” dňa 15. novembra 2011 v Bratislave spoločne diskutovali novinári, experti a študenti o možnostiach tzv. občianskej žurnalistiky (akým spôsobom ju zahrnúť do tvorby obsahu rôznych médií) či  interaktivity sociálnych internetových sietí.
Súčasťou seminára bolo odovzdanie Ceny Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2011.

Liberal Chatroom

V roku 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť pokračovala v projekte prevádzkovania vlastnej webovej stránky www.libspol.eu za účelom prezentácie svojich aktivít na internete. Niekoľkí prispievatelia pravidelne zverejňujú na webovej stránke nadácie úvahy a názory k aktuálnym politickým a ekonomickým otázkam, recenzie a preklady článkov zahraničnej tlače.
Okrem nového vizuálu boli zriadené aj niektoré nové kategórie - Rozhovory, Nobelova cena za ekonomické vedy. V kategórii On-line knihy bola na webovej stránke širokej verejnosti sprístupnená elektronická verzia nadáciou vydaného slovenského prekladu knihy Eamonna Butlera: Hayek a jeho prínos k politickému a ekonomickému mysleniu dneška.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

Na základe rozhodnutia správnej rady zmeniť udeľovanie výročnej ceny na „bienále“ nebola cena Talent roka v roku 2011 udelená.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

V spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit dňa 15. novembra 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť po štvrtý raz udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt. Jej držiteľom za rok 2011 sa stal novinár Peter Javůrek.
Zámerom projektu je oceniť autorov, ktorí svojou publikačnou činnosťou významne prispeli k popularizácii, rozvoju a uplatňovaniu liberálneho myslenia v rôznych oblastiach spoločenského života, a tým aj k podpore liberálnych hodnôt v záujme demokracie, tolerancie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.
Úvahy Petra Javůrka majú pevný základ v znalosti hodnôt liberálnej demokracie. V okolo dvesto príspevkoch publikovaných v roku 2011 v denníku Pravda preukázal vysokú mieru objektivity. Jeho komentáre citlivým, ale trefným spôsobom obnažujú dianie doma a v zahraničí. Zmysel pre argumentačnú šírku a predvídavosť posúvajú tieto príspevky na vysokú kvalitatívnu úroveň.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.